Obwieszczenie

Przygodzice, dnia 17 maj 2017r
 
Rg.6733.07.2017.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) z rur PE 100 SDR 11 dn 63" w miejscowości Janków Przygodzki na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 22, 133/1, 135/4, 126/11, 132/12 obręb 0007, gmina Przygodzice.
W dniu 16.05.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 7/2017.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.