Obwieszczenie Rg.6733.09.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 23.05.2017r

Rg.6733.09.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Dębnica lokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Ojca Andrzeja Cierpki i drogi wewnętrznej" na terenie działek nr 186/2 i 136/22  obręb 0005 Dębnica, gmina Przygodzice w dniu 23.05.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 09/2017.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.