Obwieszczenie Rg.6733.12.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 30.06.2017r
Rg.6733.12.2017.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Janków Przygodzki przy ul. Kalinowej na terenie działki o nr ew.: 269/4, 270/6, 270/14, 270/15, 270/16, 270/17, 270/5 obręb 0007 gmina Przygodzice w dniu 28.06.2017r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 12/2017.   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.