Obwieszczenie Rg.6733.04.2017.Gkp

Przygodzice dnia 02.08.2017r.
Rg.6733.04.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wznowione zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „”Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) z rur PE 100SDR 11 dn 63” w miejscowości Przygodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 247, 248/4, 248/6, 387/1, 388/2, 518/4, 544, 531, 782, 55/2 obręb 0009 i w miejscowości Antonin na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1020/1, 1222/3, 1019/2 obręb 0001, gm. Przygodzice

Z dokumentami w ww. sprawie można się zapoznać Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wlkp. nr 2, pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.