Obwieszczenie Rg.6733.13.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 03.08.2017r
 
Rg.6733.13.2017.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 44306/67270 PKA_PRZYGODZICE_TOPOLA WIELKA wraz z przyłączem energetycznym" na terenie działki nr ew. 477, obręb 0012, w miejscowości Topola Wielka,  gmina Przygodzice.
 
    Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.