Obwieszczenie wójta

Przygodzice, dnia 12.09.2017r
 
Rg.6733.15.2017.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE 
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „zmiana sposobu użytkowania budynku stacji transformatorowej na budynek socjalny - pomieszczenia sanitarne z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" w miejscowości Dębnica na terenie dziaki nr ew. 668/2 obręb 0005, gmina Przygodzice.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.