Obwieszczenie Rg.6733.24.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 28.11.2017r

Rg.6733.24.2017.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE


O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 13.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie linii kablowej nn" w miejscowości Przygodzice lokalizowanej na terenie działek o nr 347/15, 347/12, 347/44, 347/45, 347/46, 347/48, 347/36, 347/36, 347/38, 347/40, 347/42, gmina Przygodzice.


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.