Obwieszczenie Rg.6733.18.2017.Gkp

Przygodzice, dnia 16.01.2018r.
 
Rg.6733.18.2017.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci wodociągowej" w miejscowości Antonin lokalizowanej częściowo w pasie drogi gminnej ul. Kolejowej, wojewódzkiej ul. Mikstackiej i drogi krajowej ul. Wrocławskiej na terenie działek 736/8, 178/3, 1198/4, 1122, 711, 941/1, 941/2, 767/1, 1107, 765/4 i 766, gmina Przygodzice, w dniu 16.01.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 18/2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania.