Obwieszczenie Rg.6720.02.2016.Gkp

Przygodzice, 09.05.2018r.
Rg.6720.02.2016.Gkp
 
OBWIESZCZENIE

o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
    Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz w nawiązaniu do obwieszczenia i ogłoszenia z dnia 30.04.2018r. zawiadamiam iż zmienia się termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenu w miejscowości Janków Przygodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedłuża się termin okresu wyłożenia do dnia 14.06.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice, I piętro, pokój nr 11,  w godz. od 8:00 do 14:00.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.06.2018r. o godz. 18:00 na Sali Wiejskiej w Jankowie Przygodzkim, Janków Przygodzki, ul. Szkolna 4, 63-421 Przygodzice.
    Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  zmiany studium.
   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przygodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2018r.
 
    Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  poz.1405 ze zm.) informuję o:
 
przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
    Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.
    Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice. 
    Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gospodarkakomunalna@przygodzice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2018r.
    W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza - zmiana studium - Janków Przygodzki".
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice.
    W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.