Obwieszczenie Rg.6733.19.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 11.07.2018r.

Rg.6733.19.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 29.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „zmianie zagospodarowania pomieszczenia z sali lekcyjnej nr 16 na kuchnię szkolną" lokalizowanej na terenie działki nr 776/6 położonej w m. Chynowa, gm. Przygodzice.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.