Obwieszczenie Rg.6733.16.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 23.07.2018r.
 
Rg.6733.16.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

    O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowie sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej działki budowlane - docelowo  budynki mieszkalne jednorodzinne" lokalizowanej na terenie działek nr 24/4, 24/3, 24/11 (obr. Smardów)  położonym w m. Smardów, gm. Przygodzice oraz na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki nr ew. 192/5, 192/4, 192/7 (obr. Wysocko Wielkie) położonym w m. Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wielkopolski w dniu 23.07.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.