Obwieszczenie Rg.6733.19.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 07.08.2018r.
Rg.6733.19.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „zmiana zagospodarowania pomieszczenia sali lekcyjnej nr 16 na kuchnię szkolną w m. Chynowa, gm. Przygodzice wydał decyzję nr 19/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.