Obwieszczenie Rg.6733.17.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 30.08.2018r.

Rg.6733.17.2018.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 ” lokalizowanej na terenie działek nr 1122, 711, 776/3, 178/4, 916  (obr. Antonin) położonych w m. Antonin, gm. Przygodzice w dniu 30.08.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.