Obwieszczenie Rg.6733.20.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 17.09.2018r.
 
Rg.6733.20.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
   O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie kanału deszczowego ułożonego wzdłuż ul. Poprzecznej, Krzywej i Wierzbowej" na terenie działek nr 222, 227, 250 położonych w m. Topola - Osiedle, obręb Topola Wielka, gm. Przygodzice w dniu 17.09.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 20/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.