Obwieszczenie Rg.6733.30.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 11.10.2018r.
 
Rg.6733.30.2018.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 25.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej PE100 SDR 17 PN 10 PEHD Φ110 mm, kanalizacji sanitarnej z rur PEHD Φ70 mm PVC DN 200mm oraz kanalizacji deszczowej" lokalizowanej na terenie działek nr 162, 55/2, 1552, 1553/28 (obr. Przygodzice) położonych w m. Przygodzice, gm. Przygodzice.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.