Obwieszczenie Rg.6733.26.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 12.10.2018r.

Rg.6733.26.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej PE100 SDR17 PEHDØ110” na terenie działek nr 91, 96, 88/9, 89/3, 1904/6, 54 położonych w m. Topola – Osiedle, obręb Topola Wielka, gm. Przygodzice w dniu 12.10.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 26/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.