Obwieszczenie Rg.6733.31.2018.Gkp

Przygodzice, dnia 05.11.2018r.

Rg.6733.31.2018.Gkp


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945/ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej „budowie sieci wodociągowej PEHD Φ125 mm PN 10 i kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Φ200 mm” na terenie działek nr 22 i 168/10 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 05.11.2018r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 31/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.