Obwieszczenie Rg.6733.1.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 16.01.2019r.
Rg.6733.1.2019.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
    O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 08.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej Chynowa (Jany) dz. nr 923/1 - Przygodziczki dz. nr 3 w m. Chynowa, Przygodziczki na terenie działek nr ew.  183/1, 3 (obr. Przygodziczki) 915, 923/1, 923/3, 899 (obr. Chynowa), gm. Przygodzice.
 
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.