Obwieszczenie Rg.6733.16.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 05.08.2019r.

Rg.6733.16.2019.Gkp
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie linii kablowej niskiego napięcia” na terenie działek nr 168/5, 168/10, 168/18, 168/17, 168/22, 168/21, 168/20, 168/19 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice w dniu 05.08.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.