Obwieszczenie Rg.6733.23.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 10.10.2019 r.

Rg.6733.23.2019.Gkp

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN-15kV, budowie i przebudowie linii kablowych nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicami szafowymi nn-0,4 kV, budowie agregatu prądotwórczego” na terenie działki nr 1019/2 położonej w m. Antonin, gm. Przygodzice w dniu 10.10.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.