Obwieszczenie Rg.6733.34.2019.Gkp

Przygodzice, dnia 31.12.2019r.
Rg.6733.34.2019.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamia się, iż dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz63 na terenie działki nr ew. 879 położonej w m. Przygodzice, gm. Przygodzice w dniu 31.12.2019r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 34/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.