Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa w terminie od 03.02.2020r.  do 28.02.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-421 Przygodzice w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  26.02.2020r. o godz. 10:00w Urzędzie Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-421 Przygodzice, sala nr 21.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przygodzice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.03.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w niżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ugp@przygodzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.03.2020 r. 

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Plan– mpzp gminy Przygodzice ul. Bursztynowa”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przygodzice. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice we wsi Przygodzice ul. Bursztynowa, na podstawie art. 17 a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Przygodzice informuje:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przygodzice z siedzibą Pl. Powstańców Wlkp. 2 63-421 Przygodzice reprezentowana przez Wójta Gminy.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Przygodzice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Przygodzice za pomocą adresu: iod@comp-net.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Gmina Przygodzice – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)     podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą Przygodzice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przygodzice.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prowadzonej procedury planistycznej tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

f)      prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Przygodzice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.