Obwieszczenie Rg.6733.5.2020.Gkp

Przygodzice, dnia 16.03.2020r.
Rg.6733.5.2020.Gkp
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293/ zawiadamia się, iż w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2019 z dnia 17.01.2020r. polegającej na: „budowie sieci kablowo-napowietrznej niskiego napięcia, budowie sieci kablowo-napowietrznej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej” na terenie działek nr 205, 206, 207, 250, 249, 248, 247, 246 położonych w m. Przygodziczki, gm. Przygodzice w dniu 16.03.2020r. Wójt Gminy Przygodzice wydał decyzję nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wielkopolskich 2, pokój nr 11, w godzinach urzędowania.