Obwieszczenie Rg.6733.7.2020.Gkp

Przygodzice, dnia 24.03.2020r.
Rg.6733.7.2020.Gkp
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
 
 
   Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293/ Wójt Gminy Przygodzice zawiadamia, że w dniu 03.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „budowie drogi gminnej w Jankowie Przygodzkim - ul. Południowa” na terenie działek nr ew. 58, 538/1 położonych w m. Janków Przygodzki, gm. Przygodzice.
 
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293/ można w tut. Urzędzie Gminy Przygodzice Plac Powstańców Wlkp. nr 2 pokój nr 11 w godzinach urzędowania, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.