Jesteś tutaj:   

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Przykona  22 września 2020r.

RRG.6722.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości
Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały nr 0007.52.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 września 2020 r. do 29 października 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w godzinach urzędowania. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 30 września 2020 r., dostępny będzie także na stronach internetowych: http://www.przykona.pl/ oraz http://www.przykona.pl/przykona/bip/planowanie-przestrzenne/projekty-zmianasy-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,
62-731 Przykona, o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przykona z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać też w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: inwestycje@przykona.pl, lub za pomocą platformy ePUAP, lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2020 r. Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki– ETAP II, w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona oraz o możliwości złożenia uwag, które zgodnie z art. 40 cyt. ustawy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres inwestycje@przykona.pl w terminie do dnia 19 listopada 2020r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójta Gminy Przykona.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Przykona czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przykona. Prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności od której dane te pozyskano.

Roman Marciniak

Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

1) Projekt Miejscowego Planu (ZIP)