Jesteś tutaj:   

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYKONA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września do 7 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przykona.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 11:00
w sali narad
w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Przykona na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Przykona czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Przykona. Prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności od której dane te pozyskano.

 

 

 

 Roman Marciniak

Zastępca Wójta