Dzisiaj jest piątek, 04 grudzień
Imieniny Barbary i Piotra

W dniu 29 października 2020 roku o godzinie 1300 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Przykona.  Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i Socjalnych odbędzie się w dniu 27 października 2020 roku o godz. 1000.Z powodu panujących warunków epidemiologicznych w sesji oraz komisji udział wezmą wyłącznie radni.

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Wnioski radnych.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich i domów ludowych w Gminie Przykona.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.5.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 24 września 2020r.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia
5 października 2020r.
21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona i kształtowaniu się WPF za Pierwsze Półrocze 2020 roku.
22. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3700274 gościem