Zarządzenie Nr 62/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 62/13/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje

 

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)    Maciej Dettlaff - Przewodniczący Komisji

2)    Katarzyna Nowak - Zastępca Przewodniczącego,

3)    Elżbieta Mikołajczyk,

4)    Jerzy Pelowski,

 

 

w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań:

 

 

 

Obszar/ nazwa zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w

2013

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w 2014

Obszar A Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

1.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie,  jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci

90 000

101 000

 

2.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa

 

 

 

 

Obszar/ nazwa zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w

2013 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w 2014 r.

 

Obszar A Wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

 

1.

Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla młodzieży szkolnej

8 000

8 000

 

Obszar B Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;

 

1.

Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców

110 000

130 000

 

2.

Prowadzenie ligi piłki nożnej, w tym organizacja treningów, rozgrywek oraz obozów sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych a także utrzymanie boiska sportowego

 

3.

Organizacja rajdów rowerowych dla różnych grup wiekowych

 

4.

Organizacja zawodów szkolnych w kolarstwie górskim

 

5.

Prowadzenie sekcji kolarstwa górskiego

 

6.

Prowadzenie sekcji badmintona

 

7.

Organizacja rodzinnych zajęć i rozgrywek w badmintonie

 

9.

Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych

 

10.

Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

 

11.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

 

12.

Organizacja zajęć z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży

 

13.

Organizacja wydarzeń sportowych dla różnych grup wiekowych

 

14.

Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest przedłożenie Burmistrzowi propozycji ofert zadań, na które przyznana będzie dotacja.

§ 3.

 

 

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, który zawiera zasady wyboru oferty i stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz wzór kart oceny oferty stanowiący załącznik nr 2.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

 

Zarzadzenie

Załączniki