Zarządzenie Nr 64/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz mi

 

Zarządzenie Nr 64/13/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejskiego systemu wykrywania i alarmowania w mieście Puszczykowo.

 

Na podstawie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r.) oraz Zarządzenia Nr 189/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykonywania i alarmowana w Województwie Wielkopolskim, zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1. W celu zapewnienie uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w

sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie miasta Puszczykowa:

 

 1. System wczesnego ostrzegania (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju;

 2. System wykonywania i alarmowania (SWA) – działający w stanie kryzysu i stanie wojny.

 

§ 2. Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należy w szczególności:

 1. wykonywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;

 2. powiadamianie właściwych służb, inspekcji i straży oraz organów administracji publicznej o zagrożeniach;

 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;

 4. zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;

 5. opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego;

 6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;

 7. uruchamianie działań interwencyjnych.

 

§ 3. W skład miejskiego SWO wchodzą:

 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK);

 • Komisariat Policji w Puszczykowie;

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie;

 • Straż Miejska w Puszczykowie;

 • Kierownictwo Wielkopolskiego Parku Narodowego;

 

§ 4. 1. Jednostki i instrukcje wchodzące w skład SWO zobowiązuje są do wzajemnej wymiany informacji

uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z

wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.

2. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni wiodącą rolę w zakresie zbierania oraz przekazywania

informacji w ramach SWO.

3. Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia służbowego podporządkowania i zakresu

realizowanych zadań.

§ 5. Elementy organizacyjne miejskiego SWA stanowią:

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 2. Powołane przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta formacje OC.

 

 

§ 6. 1. Szef OC miasta zapewnia nieprzerwaną pracę SWA, z chwilą jego uruchamiania na terenie miasta.

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SWA, należy jego elementom organizacyjnym nadać

status formacji obrony cywilnej, lub obsady osobowe tych elementów reklamować od obowiązku czynnej

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

§ 7. 1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące wystąpienia zagrożeń wymagających

podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki

organizacyjne wymienione w § 3. oraz § 5. niezwłocznie przekazują do właściwego centrum zarządzania

kryzysowego.

2. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o posiadanych lub uzyskanych danych o

zagrożeniach centra funkcjonujące na na wyższym szczeblu administracji publicznej.

3. Współpraca ze środkami masowego przekazu odbywa się poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego.

 

§ 8. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2. odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez:

1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:

a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach w ramach planu reagowania

kryzysowego,

b) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu zagrożeń,

c) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania,

rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,

d) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub

stanach nadzwyczajnych,

e) tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,

2) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy o właściwościach źródeł

zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny

sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;

3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie

tych systemów i procedur oraz udział w tych ćwiczeniach i treningach.

 

§ 9. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez:

1) Wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa – na terenie, co najmniej dwóch powiatów lub

obszarze całego województwa;

2) Starostę Poznańskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego – na terenie, co najmniej dwóch

gmin lub obszarze całego powiatu poznańskiego;

3) Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta na terenie miasta.

 

§ 10. 1) Do przekazywania ustalonych dla syren, dźwiękowych sygnałów alarmowych, należy wykorzystać

syreny alarmowe umieszczone na szkołach: SP 1, SP 2.

2) W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, na specjalne polecenie, podczas treningów SWO SWA, o godzinie 12.00, należy przeprowadzić głośną próbę syren, stosowany sygnał – dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.

3) wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń

systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialne organy administracji

publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo

przyjęty na terenie miasta.

Ogłoszenie powinno zawierać informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.

 

§ 11. Wykonanie zarządzenia w zakresie utworzenia SWO oraz SWA powierzam Sekretarzowi Urzędu Miejskiego odpowiedzialnemu za sprawy obronne.

 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.