Zarządzenie Nr 65/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Puszczykowa

 

Zarządzenie Nr 65/13/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Puszczykowa

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. z 2012 roku poz. 461 ze zmianami) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850), zarządza się co następuje:


§ 1. Wprowadza się do stosowania Plan Obrony Cywilnej Miasta Puszczykowa


§ 2. Plan Obrony Cywilnej Miasta określa rolę, miejsce i zadania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz wyznaczonych instytucji i organizacji przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej działających na terenie Gminy Miejskiej Puszczykowo.

§ 3. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w §2, w szczególności instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne oraz działające w ich imieniu osoby funkcyjne, zaangażowane
do planowania i reagowania w zakresie obrony cywilnej, zobowi
ązuje się do:

  • sprawdzania przyjętych w Planie założeń i procedur operacyjnych w ramach ćwiczeń
    i treningów,

  • okresowej aktualizacji dokumentów składowych Planu,

  • realizacji przyjętych w Planie zadań i procedur postępowania, stosownie do obowiązujących przepisów i posiadanych kompetencji.


§ 4. Zarządzającym Planem Obrony Cywilnej Miasta Puszczykowa, dla potrzeb dokonywania bieżących uzgodnień i ustaleń, a także zapewnienia ciągłej jego aktualności ustanawia się Stanowisko ds. Obrony Cywilnej. § 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miejskiego.

§ 6. Traci moc wprowadzony do użytku w 2009r. „Plan Obrony Cywilnej Gminy Miejskiej Puszczykowo”


§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.