Zarządzenie Nr 66/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: utworzenia terenowych formacji obrony cywilnej w Mieście Puszczykowo

 

Zarządzenie Nr 66/13/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: utworzenia terenowych formacji obrony cywilnej w Mieście Puszczykowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 461 ze zmianami) oraz § 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r.), zarządzam co następuje:

§ 1 . Na terenie miasta Puszczykowa powołuję do działania formacje obrony cywilnej:

  1. Drużynę wykrywania i alarmowania /dwa/ stan osobowy 8 osób,

  2. Drużynę ratownictwa ogólnego /dro/ stan osobowy 6 osób,

 

§ 2. 1.Drużynę ratownictwa ogólnego powołuję w celu:

a. ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej;

b. ochrony dóbr kultury;

c. ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym;

d. współdziałaniu w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

2. Drużynę wykrywania i alarmowania powołuję w celu:

a. rozpoznania zagrożeń i opracowanie o nich danych;

b. oznakowanie stref niebezpiecznych;

  1. prowadzenie monitoringu skażeń i zakażeń;

d. ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie
a także o zalecanym sposobie zachowania się w zaistniałej sytuacji;

e. przekazywania komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności w rejonie zagrożenia.

§ 3. Wyposażenie drużyn drużyny ratownictwa ogólnego oraz drużyny wykrywania i alarmowania w sprzęt konieczny do działania, realizowane będzie w oparciu o magazyn przeciwpowodziowy miasta Puszczykowa

§ 4. Działalność drużyn: wykrywania i alarmowania oraz ratownictwa ogólnego finansowana będzie z budżetu Urzędu Miasta Puszczykowa;

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Miejskiego.

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 46/07/V Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 06.12.2007r w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.