Zarządzenie NR 7A/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie: zmiany zapisów w Zarządzeniach nr 5/13/VI, 6/13/VI, 7/13/VI z dnia 16 stycznia 2013 r. dotyczących ogłoszenia otwartych konk

 

Zarządzenie nr 7A/13/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 16 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: zmiany zapisów w Zarządzeniach nr 5/13/VI, 6/13/VI, 7/13/VI z dnia 16 stycznia 2013 r.  dotyczących ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2014.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. Nr 244/13/VI w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r., zarządzam co następuje:

 

 

§1 Zmianie ulegają zapisy w Zarządzeniach nr 5/13/VI, 6/13/VI, 7/13/VI z dnia 16 stycznia 2013 r.  dotyczących ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2014 w punkcie II.3.

Zapis otrzymuje brzmienie: Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 10 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę (nie mniej niż 5%) oraz wkład osobowy (nie mniej niż 5%), które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.

 

 

Andrzej Balcerek /-/

Burmistrz Miasta