Zarządzenie nr 16/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

Zarządzenie nr 16/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 20 marca 2014 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2j, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. Nr 244/13/VI roku w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam następujący podział dotacji na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

 

Lp.

Nazwa zadania

NGO

Wnioskowana

kwota

Dotacja

Obszar A Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

1.

Polska Akademia Gitary

Stowarzyszenie Wielkopolan „Bona Fide"

5000

3500

2.

Organizacja spotkań integracyjnych dla Seniorów

Puszczykowskie

Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior"

8000

3000

3.

„Dookoła świata" z okazji 40-lecia Muzeum im. Arkadego Fiedlera

Fundacja Fiedlerów

7300

4000

4.

Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych dla Seniorów

Zwiazek Harcerstwa Polskiego

3300

2000

5.

Nagroda Bursztynowego Motyla

Fundacja Fiedlerów

9000

6000

6.

Organizacja wyjazdów kulturalnych dla Seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

4500

4500

7.

Festiwal Dawnych Komputerów i Gier - Puszczykowo 2014

Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry"

6000

0

Obszar B Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

1.

Organizacja wyjazdu do Chateaugiron w ramach Miast Partnerskich

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron

15000

15000

2.

Organizacja lekcji z jezyka francuskiego dla różnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania

Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron

5000

5000

Obszar C Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

1.

Opłatek dla Seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

2000

2000

2.

Przygotowanie świątecznej paczki dla Seniora

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

12000

12000

Obszar D Ochrona i promocja zdrowia;

1.

Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla Seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

15000

15000

2.

Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla Seniorów

Zwiazek Harcerstwa Polskiego

10570

0

Obszar E Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

1.

Organizacja imprez integracyjnych Malta Strong

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

2000

2000

2.

Organizacja obozu sportowo-rehabilitacyjnego

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

6000

6000

3.

Organizacja imprezy kulturalnej „Wieczór z Aniołami"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

2000

2000

4.

Organizacja „Akademii Umiejętności"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

2500

2500

5.

„Smaki Polski" warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

4500

2500

Obszar F Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

1.

Organizacja zawodów wędkarskich

Polski Zwiazek Wędkarski

13000

11000

 

§ 2.

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta.