Zarządzenie Nr 17/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach maju i listopadzie 2014r.

 

ZARZĄDZENIE nr 17/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 27 marca 2014r.

 

w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach maju i listopadzie 2014r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594) w związku z art. 130 § 2 kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się dzień 2 maja 2014r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w zamian za dzień 3 maja 2014r. (święto przypadające w sobotę).

 

§ 2

Ustala się dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w zamian za dzień 1 listopada 2014r. (święto przypadające w sobotę).

 

§ 3

W Urzędzie Stanu Cywilnego w dniach 2 maja 2014r. i 10 listopada 2014r. wyznaczony pracownik będzie pełnił dyżur celem rejestracji zgonów.

§ 4

Czas pracy pracowników Straży Miejskiej wynikać będzie z ustalonych harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem pracy w dniach 2 maja 2014r. i 10 listopada 2014r. tak jak w soboty.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.