Zarządzenie nr 20/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 kwietnia 2014r.w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

Zarządzenie Nr 20/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 2 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zmienia się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w następujący sposób:

 

§ 1

Wprowadza się zmianę w § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie poprzez dodanie w pkt. B stanowiska „Stanowisko ds. obsługi Centrum EkoInfo”.

 

§ 2

Dokonuje się zmiany schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

§ 3

  1. Pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie zobowiązuję do zapoznania się ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego.

  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1.