Zarządzenie Nr 31/14/BM Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 maja 2014 r w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządz

Zarządzenie Nr 31/14/V

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 24 maja 2014 r.

 

w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 §1 ust. 1 oraz art. 182 §1 ust. 1 w powiązaniu z art. 184 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa pana Jakuba Stróżyka w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 na skutek zrzeczenia się członkostwa.

 

§ 2. Powołuję panią Katarzynę Nowak w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Puszczykowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

.