Zarządzenie nr 33/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3 czerwca 2014 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie

 

Zarządzenie nr 33/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 3 czerwca 2014

 

w sprawie: głoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 2 w zw. z art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik