Zarządzenie Nr 34/14/V Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Zarządzenie Nr 34/14/V

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 16 czerwca 2014 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do rozpatrywania wniosków i przyznawania Karty Dużej Rodziny.

 

 

Na podstawie § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1. Upoważniam Pana Karola Majewskiego - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do rozpatrywania wniosków i przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty.

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .