Zarządzenie nr 34a/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stano

 

Zarządzenie nr 34a/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina, ul. Wysoka 1 Puszczykowo

 

Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:


§1.Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina, ul. Wysoka 1 Puszczykowo w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego:

- Władysław Ślisiński

- Maciej Dettlaff

- Janusz Szafarkiewicz

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Anna Bzowska - wizytator

- Jarosław Biegała - wizytator

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

- Beata Łukowiak

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

- Gniewko Niedbała

5. Przedstawiciel ZNP

- Irena Skrzypczak

6. Przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ ''

- Zuzanna Tylska


§ 2. Na stanowisko przewodniczącego komisji konkursowej powołuje się Władysława Ślisińskiego - zastępcę Burmistrza Miasta Puszczykowa.

§ 3. Posiedzenie komisji odbędzie się 3 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w budynku B Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 5. Komisja Konkursowa działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz 373 z późn. zm.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia