Zarządzenie Nr 35/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 35/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust. 1 i art. 34, 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) oraz uchwały nr 309/14/VI Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki,

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego, część nieruchomości opisanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, na okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego część nieruchomości niezabudowanej, położonej w Puszczykowie:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW nr PO2P/00152349/9 - z wpisem prawa własności
na rzecz Miasta Puszczykowa

obręb Niwka, ark. mapy 7, działka nr 684/6

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki przeznaczonej do sprzedaży

0,0576 ha

 

684/6 - 0,0129 ha

 

 

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka niezabudowana położona w Puszczykowie, przy ulicy Kochanowskiego, najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka może być przeznaczona pod uzupełnienie powierzchni istniejących działek sąsiednich, ze względu na wymiary i kształt - działka nie może być samodzielnie zagospodarowana

 

Przeznaczenie nieruchomości
w planie miejscowym

brak aktualnie obowiązującego planu, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa - nieruchomość położona w rejonie zabudowy mieszkaniowej
z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości

działka nr 684/6 - 11.700,00 zł + VAT wg obowiązującej w dniu sprzedaży stawki (aktualnie zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 ze zm.) - jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania
z pierwszeństwa zakupu należy złożyć w tutejszym Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w terminie do dnia
11 sierpnia 2014 roku. Niezłożenie oświadczenia
o zamiarze kupna nieruchomości spowoduje,
że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży.