Zarządzenie Nr 38/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie.

 

Zarządzenie Nr 38/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 14 lipca 2014 roku

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie.

 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) i § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Wysokiej 1, 62-040 Puszczykowo, przeprowadzony na podstawie zarządzenia nr 33/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3 czerwca 2014 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.