Zarządzenie nr 40/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień a

 

Zarządzenie nr 40/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 23 lipca 2014 roku

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91 d punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1998 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 

1. Przedstawiciel organu nadzoru – starszy wizytator Ireneusz Rajman

2. Ekspert – Janusz Judziński

3. Ekspert – Joanna Christop

4. Dyrektor Gimnazjum nr 2 – Krzysztof Narożny

5. Przedstawiciel organu prowadzącego – Katarzyna Świniarska

 

celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego Doroty Aniszewskiej nauczycielki Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.

 

§ 2. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 

1.Przedstawiciel organu nadzoru – starszy wizytator Ireneusz Rajman

2.Ekspert – Grażyna Pogonowska

3. Ekspert – Joanna Christop

4.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Beata Cierzniak

5.Przedstawiciel organu prowadzącego – Katarzyna Świniarska

 

celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego Dagmary Michalskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.

 

Posiedzenia komisji odbędzie się dnia 30 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4 – budynek B

 

§ 3. Postępowanie Komisji Egzaminacyjnej prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ( Dz. U. 2013 r. poz.393).

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.