Zarządzenie nr 4/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2015.

Zarządzenie nr 4/14/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 17 grudnia 2014

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2015.

 

Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. Nr 329/14/VI w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 r., zarządzam co następuje:

 

 

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2015 r.

 

§2 Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do Zarządzenia i jest jego integralną częścią.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Puszczykowa oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

  treść konkursu