Zarządzenie Nr 42/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie Nr 42/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 7 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518
ze zmianami),

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości opisanej
w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, na okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej poniżej wyszczególnioną część nieruchomości, położonej w Puszczykowie. Wysokości czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 08/08/V z dnia 2 lutego 2008 r. Ewentualne aktualizacje czynszu dokonywane są na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa. O nowych stawkach czynszu Dzierżawcy zawiadamiani są pisemnie.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków

 

Wysokość czynszu w złotych netto

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Cel dzierżawy

 

 

Nr działki - 1201 o pow. 13.3448 ha

Powierzchnia do wydzierżawienia-1m² Obręb - Niwka, ark. mapy - 5

Nr księgi wieczystej -PO2P/00256477/4

Nieruchomość niezabudowana

 

0,90 zł za

1 m² miesięcznie płatne z góry, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury

 

Teren oznaczony symbolem:
KP - tereny parkingów publicznych,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych
w Puszczykowie w rejonie ulic:
C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa.

uchwała Nr 325/10/V
z dnia 27.10.2010 r.

 

 

przemysłowo-produkcyjny