Zarządzenie Nr 45/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.09.2014 r.w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej

 

Zarządzenie Nr 45/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 8.09.2014 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych
do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy jednostek budżetowych, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie oraz kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne należy opracować z uwzględnieniem:

 1. przewidywanego stanu zatrudnienia w 2015  r. z uwzględnieniem podwyżki dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) o 3% od 1 stycznia 2014 r.,

 2. zawartych umów i porozumień,

 3. limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej składają:

 1. kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy - na formularzach ustalonych w załącznikach 1-2, 5-7,

 2. kierownicy jednostek budżetowych - na formularzach ustalonych w załącznikach 3-4, 7,8,

 3. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie - na formularzu ustalonym w załączniku 9,

2. Pracownik ds. promocji, Kierownik Centrum Animacji Sportu oraz Dyrektor Biblioteki Miejskiej składają materiały planistyczny do budżetu również w układzie zadaniowym.

3. Kierownicy jednostek budżetowych materiały planistyczne opracowują w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

4. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić objaśniania i informacje, w tym co najmniej:

 1. omówienie i kalkulację do poszczególnych pozycji dochodów i wydatków (jednostki budżetowe kalkulację wydatków przedstawiają do każdego paragrafu w tabeli zawierającej wyszczególnienie wydatku i kwotę, a w przypadku wydatków takich jak np. zakup wyposażenia, remonty czy inwestycje również uzasadnienie),

 2. szczegółową kalkulację wynagrodzeń, z wyszczególnieniem w szczególności wypłat jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.), nagród, premii,

 3. informację o średnich wynagrodzeniach angażowych według stanowisk (z wyłączeniem nauczycieli),

 4. informację o etatach w 2014 r. i planowanych w 2015 (w przypadku zwiększenia liczby etatów w 2015 r. należy przedstawić uzasadnienie),

 5. uzasadnienie do wydatków, które nie wystąpiły w 2014 r. a są planowane na 2015 r.,

 6. wykaz pozwoleń na budowę z terminem ważności oraz wykaz dokumentacji w trakcie opracowywania z przewidywaną datą wydania pozwolenia na budowę (dotyczy Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych),

 7. w przypadku inwestycji - lokalizację i zakres,

 8. przyczyny znacznego wzrostu/spadku planowanych dochodów i wydatków w stosunku do 2014 r.

5. Materiały planistyczne podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego, a w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miasta przez kierownika tej komórki lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy są przedkładane skarbnikowi Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2014 r.

6. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta przed przedłożeniem materiałów planistycznych są zobowiązań uzyskać aprobatę bezpośredniego przełożonego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

załączniki