Zarządzenie Nr 48/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 września 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Niw

 

Zarządzenie Nr 48/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 23 września 2014 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Niwka Stara 8A, na okres do 3 lat

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2013.594 tekst jednolity) oraz art. 35 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.2014.518 tekst jednolity),

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się wykaz lokali przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Lokale do wynajęcia w budynku przy ul. Niwka Stara 8A w Puszczykowie, mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie kotłowni wraz z magazynem opału.

 

§ 3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie go
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Puszczykowo.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Wykaz lokali w budynku komunalnym w Puszczykowie przy ul. Niwka Stara 8A, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

 

 

Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym lokale w budynku położonym
w Puszczykowie. Lokale składające się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
47,05 m2, znajdują się w piwnicy budynku komunalnego położonego w Puszczykowie przy
ul. Niwka Stara 8A na posesji, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00106661/5. Stawka najmu została ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa Nr 46/14/VI z dnia 11 września 2014 r. Umowy zawarte zostaną na czas określony, z terminem końcowym 15 października 2017 r., czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Nr pom.

Powierzchnia m2

Wysokość czynszu za 1 m² lokalu w złotych

Stan techniczny

01.1

25,38

4,84

Do remontu

01.2

21,67

Do remontu