Zarządzenie Nr 49/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 września 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 49/14/VI

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 30 września 2014 roku

 

 

w sprawie: powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 41/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuję, a wniosek Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie, na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pana Pawła Czernego - kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Poznaniu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.