Zarządzenie Nr 5/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 5/14/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 19 grudnia 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)  zarządzam, co następuje

 

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)    Maciej Dettlaff - Przewodniczący Komisji

2)    Katarzyna Nowak- Śronek - Zastępca Przewodniczącego,

3)    Joanna Hejnowicz - Członek,

4)    Jerzy Pelowski - Członek,

 

w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań:

 

 

 

Obszar/ nazwa zadania

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w 2013 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w 2014 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zadania w 2015 r.

 

Obszar A Wypoczynek dzieci i młodzieży;

 

 

 

1.

Organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży szkolnej

3 041,20

 

3 000

 

 

3 000

 

 

Obszar B Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 

1.

Prowadzenie ligi piłki nożnej, w tym organizacja treningów, rozgrywek oraz obozów sportowych dla piłkarzy w różnych grupach wiekowych, a także utrzymanie boiska sportowego

76 139,38

97 500

97 500

2.

Prowadzenie sekcji badmintona

3.

Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych

4.

Organizacja zajęć z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży

  5.

Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie

Obszar C Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

1.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeuty. i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie,  jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci

 

101 151,98

 

101 000

 

101 000

2.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest przedłożenie Burmistrzowi propozycji ofert zadań, na które przyznana będzie dotacja.

 

§ 3.

 

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, który zawiera zasady wyboru oferty i stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia oraz wzór kart oceny oferty stanowiący załącznik nr 2.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

treść zarządzenia

 załącznik nr 1

załącznik nr 2