Zarządzenie Nr 8/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Zarządzenie nr 8/14/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 2j, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. Nr 329/14/VI roku w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam następujący podział dotacji na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

 

Lp.

Nazwa obszaru i zadania

NGO

Wnioskowana kwota

Dział

Dotacja

2014 rok

Liczba punktów

1.

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci

Fundacja ReStart

90575

85154

 87000

90000

45

2.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Marki Boskiej Wniebowziętej
w Puszczykowie

 11400

85154

 7500

11000

37 

 

 

 

1.

Zimowisko harcerskie

Związek Harcerstwa Polskiego

3000

85412

3000 

2835,91

52,5

 

 

 

1.

Prowadzenie sekcji badmintona

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

21370

926

 15000

17500

54,5

2.

Organizacja treningów i zawodów z lekkiej atletyki

Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia

7600

926

4500 

5000

49

3.

LAS PUSZCZYKOWO 2014

Klub Piłkarski LAS Puszczykowo

74500

926

50000 

50000

47,33

4.

Organizacja Mistrzostw Miasta Puszczykowa w narciarstwie alpejskim

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe

14000

926

11400 

12000

45,5

5.

Akademia Reksia Sportowe Przedszkole

Fundacja Piotra Reissa

6500

926

 0

0

36,66

6.

Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum

Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo

10150

926

 8000

5000

54,5

7.

Zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo

9975

926

 7000

8000

55,5

8.

Klub Sportowy Akademia Reissa

Fundacja Piotra Reissa

9000

926

 0

0

39

 

§ 2.

 

Warunkiem zlecenia realizacji zadania i przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana, umowy o realizację zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta.

 

 

 

Treść zarządzenia