Zarządzenie Nr 9/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 9/14/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 31 grudnia 2014 rokuw sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2
w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa


zarządza, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych i Skarbnikowi Miasta Puszczykowa.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 9/14/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 31 grudnia 2014 roku


Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa


Plan wykorzystania zasobu opracowany zostaje na lata 2015 - 2017 i zawiera
on w szczególności:

I Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu gminnego oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste

Mienie Miasta Puszczykowa

Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Miasta Puszczykowa.

 1. Nieruchomości będące własnością Miasta Puszczykowa obejmują łącznie 112,6656 ha powierzchni, w tym:

  • 57,1510 ha - drogi i parkingi

  • 2,0969 ha - działki budowlane

  • 0,5957 ha - działki usługowo-handlowe

  • 32,3077 ha - działki rolne

  • 5,1859 ha - działki inne

  • 5,9412 ha - działki inne usługowe

  • 5,8760 ha - działki leśne

  • 3,5112 ha - place i tereny zielone

 

 1. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste obejmują łącznie 10,7477 ha powierzchni, w tym:

  • 0,6793 ha - na cele usługowe

  • 8,9567 ha - na cele służące realizacji urządzeń infrastruktury technicznej

  • 1,1117 ha - na cele mieszkaniowe


II Prognozę dotyczącą:

 1. udostępnienia nieruchomości zasobu gminnego oraz nabywania nieruchomości do zasobu gminnego

 2. poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu gminnego oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego

 3. wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych

 4. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa


Nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa w latach 2015 - 2017 będzie następowało poprzez:

 1. przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi lub nabywanie nieruchomości wydzielanych pod drogi zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami

 2. komunalizację

 3. zakup, zamianę, darowiznę

 4. inne czynności prawne np. pierwokup, zasiedzenie, nabycie spadku

Do gminnego zasobu nabywane będą nieruchomości służące realizacji zadań własnych.
Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzone i planowane inwestycje drogowe.

W latach 2015 - 2017 nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.


Zbywanie nieruchomości:

W latach 2015 - 2017 przewiduje się do zbycia następujące nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 1. działka nr 1022/6 i działka nr 1021/6 o łącznej powierzchni 1974 m², obręb Niwka,
  ul. Jaskółcza - stanowiące jedność gospodarczą

 2. działka nr 924/1 - część po wydzieleniu około 0,1300 ha, obręb Niwka,
  ul. Dąbrowskiego

 3. działki nr 240/3-6, 232/1 i 232/2 o łącznej powierzchni 0,2165 ha, obręb Puszczykowo Stare, ul. Klasztorna. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zamiany części tych nieruchomości na części nieruchomości sąsiedniej, bądź możliwość wykupu części nieruchomości sąsiedniej, co pozwoliłoby utworzyć działki o innych kształtach
  i wymiarach

Dopuszcza się również zbycie innych nieruchomości w miarę możliwości.


Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W latach 2015 - 2017 przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będzie następowało na podstawie składanych wniosków o przekształcenie.
W prognozowanym okresie uzyskane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będą uzależnione od intensywności procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z uwagi na obowiązującą uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 126/12/VI z dnia 28 lutego 2012 r., w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z którą od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, osobom fizycznym które złożyły wnioski o przekształcenie po dniu 31.12.2012 r. - udziela się bonifikaty w wysokości 75 %, a nie 90% - jak było w przypadku wniosków złożonych do 31.12.2012 r. - nie przewiduje się wielu wniosków w latach 2015-2017.


Pozostałe formy udostępniania nieruchomości.

Nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne będą udostępniane
na warunkach określonych w umowach dzierżawy lub użyczenia.

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zakłada na lata 2015 - 2017 kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i użyczenia. Umowy dzierżawy będą zawierane na podstawie składanych wniosków - w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym (w zależności od usytuowania i planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości).


Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu:

W 2015 roku wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu będą kształtowały się następująco:

 • opłaty sądowe - 15.000,00 zł

 • dokumentacja geodezyjno-prawna - 40.000,00 zł

 • opłaty notarialne - 10.000,00 zł

 • wycena nieruchomości - 20.000,00 zł

 • ogłoszenia prasowe - 10.000,00 zł

 • zlecenia geodezyjne (podziały i mapy) - 40.000,00 zł


Zakłada się, że w kolejnych latach obowiązywania niniejszego planu wykorzystania zasobu wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu utrzymają się na podobnym poziomie.


Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2015 - 2017

W 2015 roku z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu planowane jest uzyskanie dochodu w wysokości 75.000,00 zł netto.


2. Dochody z najmu i dzierżawy

W 2015 roku planuje się uzyskać dochód w wysokości około 230.000,00 zł. W latach 2016
i 2017 szacuje się uzyskanie dochodów na poziomie zbliżonym do 2015 roku.


3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody uzależnione są od ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


4. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W 2015 roku planuje się uzyskanie wpływu w wysokości około 700.000,00 zł

W latach 2016 - 2017 w przypadku braku zbycia nieruchomości w 2015 r. szacuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na zbliżonym poziomie.

Wzrost dochodów gminy zależeć będzie od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości.


5. Dopuszcza się możliwość aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
w latach 2015-2017 na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.


III Program:

Gospodarowanie zasobem nieruchomości obejmuje w szczególności:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości

 2. zapewnienie wyceny nieruchomości

 3. sporządzenie planu wykorzystania zasobu

 4. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

 5. wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności

 6. zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu

 7. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu

 8. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

 9. zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach.


 

1. Nabywane nieruchomości ewidencjonuje się niezwłocznie po ich nabyciu zgodnie
z katastrem nieruchomości oraz ich wartością księgową - ustaloną na podstawie ceny transakcyjnej lub zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa w tej sprawie (aktualnie obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 27/11/VI z 29.03.2011 r. w sprawie: ustalenia dla potrzeb księgowych szacunkowej wartości 1 m² gruntów przejętych przez Miasto Puszczykowo.

2. W przypadku zbywania, nabywania lub zamiany nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zapewnia się aktualne wyceny tych nieruchomości.

3. Plan wykorzystania zasobu sporządza się raz na 3 lata.

4. W latach 2015-2017 będą podejmowane następujące czynności w celu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem:

w przypadku dróg:

 • bieżące utrzymanie polegające na naprawach i konserwacji nawierzchni infrastruktury drogowej (równanie dróg gruntowych, naprawa masą bitumiczną dróg utwardzonych, naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)

 • wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg w 2016 roku (przegląd pięcioletni)

w przypadku budynków i budowli:

 • bieżące utrzymanie i konserwacja budynków i instalacji

 • wykonywanie przeglądów okresowych i badań określonych w Prawie budowlanym

5. Windykacja należności z tytułu udostępniania nieruchomości z zasobu będzie się odbywać poprzez składanie pozwów o zapłatę do właściwego sądu lub z tytułu należności wynikających z decyzji administracyjnych poprzez sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

6. Wszelkie decyzje planuje się podejmować indywidualnie w stosunku do poszczególnych nieruchomości - w ramach potrzeb i możliwości finansowych Miasta oraz w miarę składanych wniosków.

7. Wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu będzie kontynuowane, a nowe umowy będą zawierane w przypadku braku przeciwskazań oraz na podstawie składanych wniosków.

8. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w przypadku braku ustalenia miejsca pobytu właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, będą składane do właściwego sądu wnioski o nabycie spadku przez Miasto Puszczykowo, o zasiedzenie bądź
o ustanowienie kuratora spadku niepodjętego.

9. Wnioski wieczystoksięgowe będą składane niezwłocznie po skompletowaniu niezbędnych dokumentacji geodezyjno-prawnych.